Board logo

标题: 药师佛十二药叉 [打印本页]

作者: 踏雪    时间: 2011-3-3 15:21     标题: 药师佛十二药叉

药师佛十二药叉药师佛十二药叉

图片附件: 2a4c2d2cb7e08f1d359bf76e.jpg (2011-3-3 15:16, 206.91 KB) / 下载次数 118
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4331&k=c967f5034e25ace585411951fcd0eb21&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 2f2d04d69e9f84eba044df6c.jpg (2011-3-3 15:17, 411.19 KB) / 下载次数 119
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4332&k=ff421a7ec10ee0679587163e29e66597&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 9b067bf182cdfd86a50f526a.jpg (2011-3-3 15:17, 89.54 KB) / 下载次数 81
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4334&k=821a4eda4310253f6c188b71f9362ca9&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 11a0c1ebe87425e5d439c963.jpg (2011-3-3 15:17, 374.86 KB) / 下载次数 82
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4336&k=97aa346ca57cb665babd248d2a39d7dd&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 31e102d0f9b0b09e572c84a9.jpg (2011-3-3 15:17, 407.48 KB) / 下载次数 97
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4337&k=3a026699d358d2897508bc78ca3fd418&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 79ef8a8a47b920e2fd1f108b.jpg (2011-3-3 15:17, 134.39 KB) / 下载次数 72
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4339&k=ce019bb94d00e2ccb6b3788e384083c3&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 1873d817e6ed0c31962b436d.jpg (2011-3-3 15:17, 101.12 KB) / 下载次数 70
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4342&k=d44339cb85136fb713b56d180465662b&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 62213c9a04275d99c9eaf43a.jpg (2011-3-3 15:17, 282.15 KB) / 下载次数 65
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4345&k=ddaa9ca3676e0752ec07703f9f9ccf59&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: b1f8a365f25ec4cdf7365401.jpg (2011-3-3 15:18, 273.45 KB) / 下载次数 74
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4349&k=97f65e1c92148e9beedb0cd9738c637b&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: c6419cefebbc081e2df53494.jpg (2011-3-3 15:18, 274.73 KB) / 下载次数 63
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4352&k=56b16085f4b5b7fb2c0868890973ae5f&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: cd81acc39a4d712b0ef477fe.jpg (2011-3-3 15:18, 173.5 KB) / 下载次数 93
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4353&k=4b8e31a9755f8a856dc3e43904bd9e1b&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: ec0ba0d2409bef09970a16bc.jpg (2011-3-3 15:18, 310.8 KB) / 下载次数 78
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4359&k=5b4a8ca2e42996197e1b6f71c9554a4e&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: f21b73edc58f91f82f2e21cc.jpg (2011-3-3 15:19, 205.09 KB) / 下载次数 91
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4361&k=0a0c97a6e2ba6a951f45a047721fe486&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: fa6bc2813446c3f09123d9d8.jpg (2011-3-3 15:19, 310.56 KB) / 下载次数 81
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4363&k=acbe49ed2247d58a6996dfb8ad446359&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: fa44f018fbad7144dbb4bd6e.jpg (2011-3-3 15:19, 368.97 KB) / 下载次数 95
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4364&k=e5e798b2801e304dc4d6729dea0cbe0f&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七宝佛之二:世間廣大威德自在光明如來.jpg (2011-3-3 15:19, 386.23 KB) / 下载次数 105
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4365&k=6005bcacfe9cd29f47dc7a137295ec3a&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七宝佛之三:廣博妙色身如來.jpg (2011-3-3 15:19, 321.57 KB) / 下载次数 106
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4366&k=83131951b8c573c6eaa77bdc9433d5b4&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七宝佛之四:離怖畏如來.jpg (2011-3-3 15:19, 333.93 KB) / 下载次数 121
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4367&k=ea64c3ce68d7ff849bcd7d08f9ea777e&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七宝佛之五:無憂最勝吉祥如來.jpg (2011-3-3 15:19, 264.89 KB) / 下载次数 135
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4368&k=ef7ad3aafdb49a274c38ca58c35e03d6&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七宝佛之一:多寶勝如來.jpg.jpg (2011-3-3 15:19, 334.8 KB) / 下载次数 109
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4369&k=3c6e7a5dd0f518b9bed04665232e6500&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七佛七:法海勝慧遊戲神通如來.jpg (2011-3-3 15:19, 273.33 KB) / 下载次数 105
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4370&k=d4e32c59197f9b4ba60d772cb8afc87e&t=1585437761&sid=823gmw图片附件: 药师七佛之六:寶月智嚴光音自在王如來.jpg (2011-3-3 15:20, 384.04 KB) / 下载次数 125
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=4371&k=9f9f07421a2bc41f08c6941859f35dd2&t=1585437761&sid=823gmw


欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0