Board logo

标题: 法王子大宝金刚仁波切2012年于俄罗斯弘法的相片记录 [打印本页]

作者: 法成    时间: 2012-5-3 21:12     标题: 法王子大宝金刚仁波切2012年于俄罗斯弘法的相片记录

8beeffdb4bf1904542150&690.jpg
2012-5-3 21:10

8beeffdb4bf1937b9015c&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf1937dec342&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf1939e9cafc&690.jpg
2012-5-3 21:13

8beeffdb4bf1938a91c9b&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193819a8e2&690.jpg
2012-5-3 21:13
8beeffdb4bf19384da56a&690.jpg
2012-5-3 21:13

8beeffdb4bf1938878c2f&690.jpg
2012-5-3 21:18
8beeffdb0798285adb0f6&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193921b849&690.jpg
2012-5-3 21:13

8beeffdb4bf1939935696&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193908629f&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf1939b83a3e&690.jpg
2012-5-3 21:10

8beeffdb0798285d8714c&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193ab3b442&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193aca713d&690.jpg
2012-5-3 21:10

8beeffdb4bf193b4620fa&690.jpg
2012-5-3 21:10


图片附件: 8beeffdb4bf193908629f&690.jpg (2012-5-3 21:10, 25.78 KB) / 下载次数 57
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5708&k=d736cdf33cd9e743759c60928f4f3567&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1904542150&690.jpg (2012-5-3 21:10, 75.21 KB) / 下载次数 38
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5709&k=3b622b6e92735241283396b378df1eee&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1939935696&690.jpg (2012-5-3 21:10, 15.24 KB) / 下载次数 48
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5710&k=039baefb60452541b26b96f5e01802c0&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb0798285adb0f6&690.jpg (2012-5-3 21:10, 13.9 KB) / 下载次数 43
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5711&k=62d514c89819fb6bba68b7249ce9bbe8&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb0798285d8714c&690.jpg (2012-5-3 21:10, 26.32 KB) / 下载次数 34
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5712&k=0e6c4cd753d2a64b6be2dce93a0276a5&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf193ab3b442&690.jpg (2012-5-3 21:10, 30.33 KB) / 下载次数 47
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5713&k=040a3958e4cd50e02d3d7d6d86a635a7&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf193aca713d&690.jpg (2012-5-3 21:10, 9.29 KB) / 下载次数 43
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5714&k=6fd102981754da37acc6e458cd7646ac&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf193b4620fa&690.jpg (2012-5-3 21:10, 172.94 KB) / 下载次数 47
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5715&k=a8091bb97486d478a48aaf3921c4cc0b&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1937b9015c&690.jpg (2012-5-3 21:10, 29.86 KB) / 下载次数 58
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5716&k=d812e3c645f31cd06ed96b9676793623&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1937dec342&690.jpg (2012-5-3 21:10, 20.97 KB) / 下载次数 43
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5717&k=9f04cb88431b20166aec72a8825d0c79&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1938a91c9b&690.jpg (2012-5-3 21:10, 11.64 KB) / 下载次数 42
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5718&k=7a53a7c1cf394185e165fac30bf516b8&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1939b83a3e&690.jpg (2012-5-3 21:10, 26.3 KB) / 下载次数 35
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5719&k=5d0f85385fa993063260df4fd86a100a&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf193921b849&690.jpg (2012-5-3 21:13, 11.23 KB) / 下载次数 39
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5720&k=39a17e0047a2c4d3b6447b91a8389c7f&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1939e9cafc&690.jpg (2012-5-3 21:13, 12.44 KB) / 下载次数 41
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5721&k=b89b098ebdb2cd6a95de851f2541d7e3&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf19384da56a&690.jpg (2012-5-3 21:13, 25.26 KB) / 下载次数 40
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5722&k=358214ddc8ab04cfab72e61b8d88c677&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf193819a8e2&690.jpg (2012-5-3 21:13, 25.67 KB) / 下载次数 44
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5723&k=2df908a1a7e3f783fed49a96856351b1&t=1574314271&sid=FOrZIh图片附件: 8beeffdb4bf1938878c2f&690.jpg (2012-5-3 21:18, 23.41 KB) / 下载次数 47
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5724&k=a8cf578c4a388b98ef1dc59488fb1bce&t=1574314271&sid=FOrZIh


作者: 还弘    时间: 2016-8-1 16:12

三宝总集上师金刚持,三世如来上师金刚持;
三恩根本上师金刚持,三身体性上师金刚持!
欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0