Board logo

标题: 法王子大宝金刚仁波切2012年于俄罗斯弘法的相片记录 [打印本页]

作者: 法成    时间: 2012-5-3 21:12     标题: 法王子大宝金刚仁波切2012年于俄罗斯弘法的相片记录

8beeffdb4bf1904542150&690.jpg
2012-5-3 21:10

8beeffdb4bf1937b9015c&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf1937dec342&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf1939e9cafc&690.jpg
2012-5-3 21:13

8beeffdb4bf1938a91c9b&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193819a8e2&690.jpg
2012-5-3 21:13
8beeffdb4bf19384da56a&690.jpg
2012-5-3 21:13

8beeffdb4bf1938878c2f&690.jpg
2012-5-3 21:18
8beeffdb0798285adb0f6&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193921b849&690.jpg
2012-5-3 21:13

8beeffdb4bf1939935696&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193908629f&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf1939b83a3e&690.jpg
2012-5-3 21:10

8beeffdb0798285d8714c&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193ab3b442&690.jpg
2012-5-3 21:10
8beeffdb4bf193aca713d&690.jpg
2012-5-3 21:10

8beeffdb4bf193b4620fa&690.jpg
2012-5-3 21:10


图片附件: 8beeffdb4bf193908629f&690.jpg (2012-5-3 21:10, 25.78 KB) / 下载次数 74
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5708&k=113b158760cac14ef8a96019555c0717&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1904542150&690.jpg (2012-5-3 21:10, 75.21 KB) / 下载次数 53
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5709&k=ae314912fd398f416b3cfd53ec20ba21&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1939935696&690.jpg (2012-5-3 21:10, 15.24 KB) / 下载次数 65
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5710&k=8194f4fc07c2bb451a4dbfa7d147b1a8&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb0798285adb0f6&690.jpg (2012-5-3 21:10, 13.9 KB) / 下载次数 59
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5711&k=a9f7b2836b543ee45aa6b7fbdf5a4d1a&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb0798285d8714c&690.jpg (2012-5-3 21:10, 26.32 KB) / 下载次数 51
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5712&k=97b8ec9a1fcf66f3120e1534683906b6&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf193ab3b442&690.jpg (2012-5-3 21:10, 30.33 KB) / 下载次数 63
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5713&k=27ac5ebb1bd0a46038ef8e75767ab2e5&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf193aca713d&690.jpg (2012-5-3 21:10, 9.29 KB) / 下载次数 57
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5714&k=09e75eb37f7d2e42562e6b0a674dcd95&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf193b4620fa&690.jpg (2012-5-3 21:10, 172.94 KB) / 下载次数 64
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5715&k=aa4d3a83147f515583e1106fc027950f&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1937b9015c&690.jpg (2012-5-3 21:10, 29.86 KB) / 下载次数 76
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5716&k=3b8d211487006955bce9d5ae92d5bc00&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1937dec342&690.jpg (2012-5-3 21:10, 20.97 KB) / 下载次数 58
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5717&k=eeb0999e55586468706a0e30a534f5ed&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1938a91c9b&690.jpg (2012-5-3 21:10, 11.64 KB) / 下载次数 57
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5718&k=54901846e3c6063cdda5a079bb54d7fa&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1939b83a3e&690.jpg (2012-5-3 21:10, 26.3 KB) / 下载次数 52
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5719&k=219a25779f70b3785441e35ed943612e&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf193921b849&690.jpg (2012-5-3 21:13, 11.23 KB) / 下载次数 52
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5720&k=d8a57aefdeb0896cc5dbee74770d2feb&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1939e9cafc&690.jpg (2012-5-3 21:13, 12.44 KB) / 下载次数 59
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5721&k=a154ff9994a359b5463d9030e203332c&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf19384da56a&690.jpg (2012-5-3 21:13, 25.26 KB) / 下载次数 55
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5722&k=77752989d31f90a9b28e71a34fd577b2&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf193819a8e2&690.jpg (2012-5-3 21:13, 25.67 KB) / 下载次数 59
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5723&k=cee27addca54d92d4b6d9be15b9d4cba&t=1585800000&sid=4CwWV6图片附件: 8beeffdb4bf1938878c2f&690.jpg (2012-5-3 21:18, 23.41 KB) / 下载次数 64
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5724&k=077d70d983bae9ae54cec8967282f90a&t=1585800000&sid=4CwWV6


作者: 还弘    时间: 2016-8-1 16:12

三宝总集上师金刚持,三世如来上师金刚持;
三恩根本上师金刚持,三身体性上师金刚持!
欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0