Board logo

标题: 智慧金刚仁波切于台北正法源学佛会予药师佛灌顶 [打印本页]

作者: 法成    时间: 2012-6-26 07:56     标题: 智慧金刚仁波切于台北正法源学佛会予药师佛灌顶

9bfb5864gc2cb851665bc&690.jpg
2012-6-26 07:48

传法上师:萨迦法王子 智慧金刚仁波切

传法时间:2012年06/17(日)
晚上PM 06:00开始,于福容饭店宴请尊贵的 萨迦法王、法王子等众喇嘛
晚上PM 07:30~09: 30 药师佛灌顶

灌顶图集:
9bfb5864gc2cb6a4d7163&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb68f6c2b4&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb694a0da4&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb6967f934&690.jpg
2012-6-26 07:48

宗萨佛学院常駐中心的堪布向法王子献曼达

9bfb5864gc2cb6adb43ba&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb6aa677fb&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb6a7e9616&690.jpg
2012-6-26 07:48

负责翻译的释确尊法师与法王子。法王子面前是致赠给正法源的萨千贡嘎宁波像。

9bfb5864g79e1244b5e4b&690.jpg
2012-6-26 07:48
9bfb5864gc2cb6a25545e&690.jpg
2012-6-26 07:48
9bfb5864gc2cb69b53dad&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb6b44dde8&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb68c30390&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb69e3a2c4&690.jpg
2012-6-26 07:48

9bfb5864gc2cb699bfa62&690.jpg
2012-6-26 07:48


图片附件: 9bfb5864gc2cb851665bc&690.jpg (2012-6-26 07:48, 50.82 KB) / 下载次数 77
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5863&k=8f5028bcfc2cdf49e555efa1b2ee0bfe&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864g79e1244b5e4b&690.jpg (2012-6-26 07:48, 10.22 KB) / 下载次数 76
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5864&k=d0215a0111212d3d25b846ed5472f223&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6a4d7163&690.jpg (2012-6-26 07:48, 43.6 KB) / 下载次数 70
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5865&k=1cbea412e7fcbac07b3c30cb4ab0bf5c&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6a7e9616&690.jpg (2012-6-26 07:48, 48.92 KB) / 下载次数 75
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5866&k=b0e34fe90e69acfd35a3dbd1fc207ce1&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6a25545e&690.jpg (2012-6-26 07:48, 10.9 KB) / 下载次数 84
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5867&k=ddba78bb39e3bb35bc4d57c2c8ace8ae&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6aa677fb&690.jpg (2012-6-26 07:48, 47.07 KB) / 下载次数 77
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5868&k=2573051a1b01c69643952672bff26226&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6adb43ba&690.jpg (2012-6-26 07:48, 47.86 KB) / 下载次数 77
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5869&k=882f6612130276897bd5c8e0b6780a14&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6b44dde8&690.jpg (2012-6-26 07:48, 62.3 KB) / 下载次数 78
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5870&k=b9ebea842f2dfbc2b7d5e87dadc670c9&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb68c30390&690.jpg (2012-6-26 07:48, 42.28 KB) / 下载次数 78
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5871&k=5c6d813cd3c4ccbcbd84d1bc2e75c934&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb68f6c2b4&690.jpg (2012-6-26 07:48, 48.21 KB) / 下载次数 76
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5872&k=af5c6f6898cc971d6920a9eafa1e944a&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb69b53dad&690.jpg (2012-6-26 07:48, 9.63 KB) / 下载次数 76
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5873&k=e335c2fb41b3b6dfa059c8ab66ceb80b&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb69e3a2c4&690.jpg (2012-6-26 07:48, 42.26 KB) / 下载次数 75
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5874&k=7b836456e93a15a7c0e0dc369c5fd785&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb694a0da4&690.jpg (2012-6-26 07:48, 46.69 KB) / 下载次数 78
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5875&k=ea04328badcb9fcd464d8cbf6eb65cc7&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb699bfa62&690.jpg (2012-6-26 07:48, 36.64 KB) / 下载次数 81
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5876&k=36de09ab143a065f06617d924e517386&t=1586468823&sid=mB70Y5图片附件: 9bfb5864gc2cb6967f934&690.jpg (2012-6-26 07:48, 46.16 KB) / 下载次数 75
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5877&k=c2506f314a542ab440feccf9757b36b9&t=1586468823&sid=mB70Y5


欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0