Board logo

标题: [一知全解] 伏魔金刚手 [打印本页]

作者: 法成    时间: 2012-7-3 08:04     标题: 伏魔金刚手

四臂伏魔金剛手.jpg
2012-7-3 08:04
四臂伏魔金剛手心咒.jpg
2012-7-3 08:04


图片附件: 四臂伏魔金剛手心咒.jpg (2012-7-3 08:04, 84.13 KB) / 下载次数 187
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5986&k=b2db93b9fb58bf29be0fd7fb87744992&t=1606466588&sid=36rr53图片附件: 四臂伏魔金剛手.jpg (2012-7-3 08:04, 104.85 KB) / 下载次数 197
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=5987&k=495f5fd81c945714c7d378507977101b&t=1606466588&sid=36rr53


作者: 爱相随    时间: 2012-10-30 09:51

顶礼伏魔金刚手菩萨,顶礼一切上师三宝三根本众
作者: shidilin    时间: 2018-12-7 23:04

嗡 班匝 呸    嗡 班匝 呸    嗡 班匝 呸
欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0