Board logo

标题: [法相集] 八十四大成就祖师 [打印本页]

作者: 法成    时间: 2012-7-7 09:59     标题: 八十四大成就祖师


36 八十四大成就祖师-咒语1.jpg
2012-7-7 09:56

37 八十四大成就祖师-咒语2.jpg
2012-7-7 09:56

38 八十四大成就祖师-咒语3.jpg
2012-7-7 09:56

39 八十四大成就祖师-咒语4.jpg
2012-7-7 09:56

40 八十四大成就祖师-咒语5.jpg
2012-7-7 09:56

41 八十四大成就祖师-咒语6.jpg
2012-7-7 09:56

42 八十四大成就祖师-咒语7.jpg
2012-7-7 09:56

43 八十四大成就祖师-咒语8.jpg
2012-7-7 09:56

44 八十四大成就祖师-咒语9.jpg
2012-7-7 09:56

45 八十四大成就祖师-解说1.jpg
2012-7-7 09:56

46 八十四大成就祖师-解说2.jpg
2012-7-7 09:56

47 八十四大成就祖师-解说3.jpg
2012-7-7 09:56

48 八十四大成就祖师-解说4.jpg
2012-7-7 09:57

49 八十四大成就祖师-解说5.jpg
2012-7-7 09:57

50 八十四大成就祖师-解说6.jpg
2012-7-7 09:57

51 八十四大成就祖师-解说7.jpg
2012-7-7 09:57

52 八十四大成就祖师-解说8.jpg
2012-7-7 09:57

53 八十四大成就祖师-解说9.jpg
2012-7-7 09:57

54 八十四大成就祖师-解说10.jpg
2012-7-7 09:56


图片附件: 36 八十四大成就祖师-咒语1.jpg (2012-7-7 09:56, 324.15 KB) / 下载次数 441
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6037&k=913aa5a8cf4ac09c3b601775334ccb40&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 54 八十四大成就祖师-解说10.jpg (2012-7-7 09:56, 133.14 KB) / 下载次数 428
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6038&k=74216486cac12adc905554e36c45c655&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 37 八十四大成就祖师-咒语2.jpg (2012-7-7 09:56, 150.8 KB) / 下载次数 426
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6039&k=4a0423a6af83c05b43812484b06a78ba&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 38 八十四大成就祖师-咒语3.jpg (2012-7-7 09:56, 160.32 KB) / 下载次数 420
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6040&k=ca937ed0d29706e0b4771432a0896ea0&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 39 八十四大成就祖师-咒语4.jpg (2012-7-7 09:56, 156.29 KB) / 下载次数 410
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6041&k=138afb3fea076621bf647ef88ddf5b04&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 40 八十四大成就祖师-咒语5.jpg (2012-7-7 09:56, 157.71 KB) / 下载次数 399
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6042&k=3ea1534b56f7d37fd231efba335c1121&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 41 八十四大成就祖师-咒语6.jpg (2012-7-7 09:56, 158.55 KB) / 下载次数 396
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6043&k=936d047a7b8987708f362ae145a4b298&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 42 八十四大成就祖师-咒语7.jpg (2012-7-7 09:56, 164.69 KB) / 下载次数 412
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6044&k=8ec26b8686ffc5de176cb0a1e65f984a&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 43 八十四大成就祖师-咒语8.jpg (2012-7-7 09:56, 194.47 KB) / 下载次数 421
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6045&k=dc17ce5264397c330ba20e2e92564748&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 44 八十四大成就祖师-咒语9.jpg (2012-7-7 09:56, 161.39 KB) / 下载次数 447
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6046&k=16008ca2b3e93a1b5f27c482de95778c&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 45 八十四大成就祖师-解说1.jpg (2012-7-7 09:56, 280.75 KB) / 下载次数 483
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6047&k=0e0c70e053a3a94b79555dff74f2c3e7&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 46 八十四大成就祖师-解说2.jpg (2012-7-7 09:56, 300.84 KB) / 下载次数 444
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6048&k=386e66c9c4c2a897304fa0470bb03907&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 47 八十四大成就祖师-解说3.jpg (2012-7-7 09:56, 289.68 KB) / 下载次数 426
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6049&k=50b011f4b8dc77ac8914d30d4f1e4cc5&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 48 八十四大成就祖师-解说4.jpg (2012-7-7 09:57, 277.77 KB) / 下载次数 406
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6050&k=c4cd01d323fa7e1c932688250e80f9e0&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 49 八十四大成就祖师-解说5.jpg (2012-7-7 09:57, 285.36 KB) / 下载次数 429
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6051&k=b8db20df276afb31f3355bcb41ba69dc&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 50 八十四大成就祖师-解说6.jpg (2012-7-7 09:57, 284.86 KB) / 下载次数 424
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6052&k=4ccc2b3c47c1f173890533dda0eb98d3&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 51 八十四大成就祖师-解说7.jpg (2012-7-7 09:57, 451.71 KB) / 下载次数 441
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6053&k=1c26012c3253ec8497e845a56c7abde2&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 52 八十四大成就祖师-解说8.jpg (2012-7-7 09:57, 322.51 KB) / 下载次数 445
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6054&k=5490a52a7ca18493e4acc26476af80b5&t=1632332422&sid=qTE0wr图片附件: 53 八十四大成就祖师-解说9.jpg (2012-7-7 09:57, 299.78 KB) / 下载次数 444
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=6055&k=a68b437de0c27214c38191f211138594&t=1632332422&sid=qTE0wr


作者: 宏冕    时间: 2012-12-20 11:20

南无阿弥陀佛!吉祥如意!
欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0