Board logo

标题: [法相集] 八十九佛庄严法相 [打印本页]

作者: 瑞祥    时间: 2013-9-21 14:40     标题: 八十九佛庄严法相

八十九佛庄严法相

图片附件: 20111224195937001.jpg (2013-9-21 14:40, 63 KB) / 下载次数 115
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7963&k=3d13f7c4a0b8df750e6de0f06552e199&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195937002.jpg (2013-9-21 14:40, 81.19 KB) / 下载次数 104
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7964&k=d1a47150641e0711628985edec56c3f4&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938003.jpg (2013-9-21 14:40, 70.58 KB) / 下载次数 113
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7965&k=129c1552f8bd45ef7e12fad7dfc2ca95&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938004.jpg (2013-9-21 14:40, 67.01 KB) / 下载次数 94
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7966&k=0e13c1ca6d1c42a4651f0105044fd567&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938005.jpg (2013-9-21 14:40, 60.82 KB) / 下载次数 109
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7967&k=ad32db3f2ea5541bfb94ca0a86c9041f&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938006.jpg (2013-9-21 14:40, 70.74 KB) / 下载次数 94
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7968&k=c538e0f6a20c02379f798aa3e8d19616&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938007.jpg (2013-9-21 14:40, 60.21 KB) / 下载次数 110
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7969&k=b2f6735252aa99031246bd52358586c4&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938008.jpg (2013-9-21 14:40, 79.33 KB) / 下载次数 108
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7970&k=e9dcf9cc4054ea8ef181ebfeec1b3915&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938009.jpg (2013-9-21 14:40, 73.1 KB) / 下载次数 98
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7971&k=27a0caceed9bf8fcb4aa5fa21b797fb6&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938010.jpg (2013-9-21 14:40, 69.36 KB) / 下载次数 102
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7972&k=6c5ec4c0153af65dc9fd9d61b64db27c&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938011.jpg (2013-9-21 14:40, 74.25 KB) / 下载次数 95
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7973&k=b06f99055d93642cff853c3a8c3be86a&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938012.jpg (2013-9-21 14:40, 71.06 KB) / 下载次数 102
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7974&k=e1f224ec7acb72c19a6a72608766e769&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195938013.jpg (2013-9-21 14:40, 66.02 KB) / 下载次数 94
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7975&k=53ba38ea17ba654aa16d8e39234b1c6d&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195939014.jpg (2013-9-21 14:40, 88.85 KB) / 下载次数 99
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7976&k=7b5a377cd5d091db2bdf39caff30fc24&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195939015.jpg (2013-9-21 14:40, 90.96 KB) / 下载次数 90
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7977&k=2570778b2dca6c8d67c8da4cf6cd68b5&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195939016.jpg (2013-9-21 14:40, 63.75 KB) / 下载次数 102
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7978&k=c2741011bc06c051f6c8b267f228f047&t=1597445051&sid=cLVzL8图片附件: 20111224195939017.jpg (2013-9-21 14:40, 66.12 KB) / 下载次数 114
http://www.zmxh.com/bbs/attachment.php?aid=7979&k=c784ebede6bbd0a810462dae9c7fb7ff&t=1597445051&sid=cLVzL8


作者: 幻海    时间: 2014-1-29 11:36

看到这么庄严地佛像真的很高兴
作者: 纳兰一敌    时间: 2015-11-3 10:07

南无东方净琉璃世界消灾延寿药师佛
南无东方净琉璃世界消灾延寿药师佛
南无东方净琉璃世界消灾延寿药师佛
欢迎光临 藏密修海 (http://www.zmxh.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0